Prosjekt Vorterøy kai – bakgrunn

All bebyggelse på Vorterøy ble brent under krigen. Post og butikk ble etter krigen drevet fra Skaga. I 1957 overtok Isak Salamonsen posten og flyttet denne til Myreng, til en gammel tyskerbrakke som var hentet på Breivikeidet. Året etter startet Isak opp butikk i samme lokaler, samt i begrenset omfang med å kjøpe og selge fisk.  En viktig del av jobben var ansvaret for ekspedering av lokalbåten. I 1960 ble ekspedisjonskaia bygget og det ble slutt på ekspedering av lokalbåten fra båt til stor glede for alle på Vorterøy. Fiskebruket ble utvidet i 1964.

Kun kaipålene på ekspedisjonskaia er kreosotimpregnert mens resten av kaia – påler, tenger, åser og dekket var bygget av uimpregnert materiale.

I 1987, etter 30 års virke, avsluttet Isak Salamonsen driften av post og butikk; fiskebruket var lagt ned noen år før. Ekspedering av hurtigbåt ble overtatt av Vorterøy Bygdelag. Forfallet på kaianlegget var på den tiden blitt meget synlig. Bygdelaget tok derfor på seg ansvar med å skaffe penger til renovering av ekspedisjonskaia. Med penger fra Fylkets kaifond, kulturetaten i fylket, Skjervøy kommune, Fiskarlaget samt innsamlede penger fra beboerne på Vorterøy ble firmaet Sørensen & Sønn fra Arnøyhamn leid inn for å utføre arbeidet. Det ble da også opprettet et kaifond i bygdelagets regi der 50 % av påstigende passasjeravgift gikk inn i fondet.

I 1994 ble kai og all bygningsmasse overdratt til Nord Troms Museum.  Museet gjorde de første årene en del utbedring av kaia under fiskebruket samt skiftet dekke på landgangen mellom ekspedisjonskai og fiskebruket. Etter hvert sluttet museet å vedlikeholdet da de manglet midler til det.

Bygdelaget måtte derfor skaffet eksterne midler samt brukt av egne midler til å vedlikeholde kaia. Åser og dekket ble skiftet ut på store deler av kaianlegget, samt skiftet skråband på de mest utsatte steder. Arbeidet ble utført på dugnad av de få fastboende.

Da tidligere Dåfjord Laks (nå Lerøy Eurora) startet oppdrett ved Kågen fikk de tilatelse til å benytte kaia mot en liten årsavgift. De første årene utførte også de ansatte på laksebruket noe vedlikehold på kaia.

Bygdelaget driver sommerbutikk i det gamle butikklokalet til kaianlegget. Kaiskurene på ekspedisjonskaia ble benyttet i forbindelse med ekspedering av gods og frakt, mens fiskebruket ble benyttet av Lerøy Aurora.

Det ble etter hvert klart at tilstanden til kai fundamentet var i så dårlig forfatning at det ikke var mulig for museet eller bygdelaget å fortsette med å vedlikeholde kaia. Kai fundamentet var nå i så dårlig forfatning at kun en total renovering var nødvendig skulle man bevare kaianlegget for fremtiden.

Dermed begynte en flere års kamp for å skaffe midler til renovering av kaia. Utallige møter med kommunen, Nord Troms museum og Troms fylke ble avhold uten den store fremdriften. Alle var positive men penger fantes ikke. Bygdelaget fikk til slutt brakt inn Dåfjord Laks (nå Lerøy Aurora) da de hadde en viss interesse av å bevare kaianlegget.

I 2009 ble det enighet mellom alle partene Nord Troms museum, Lerøy Aurora, Vorterøy bygdelag og Skjervøy kommune) om å etablere en Stiftelse som skulle påta seg ansvaret for fremtidig drift av kaianlegget.

Stiftelsen består av representanter fra Nord Troms Museum, Vorterøy bygdelag og Lerøy Aurora. Kaianlegget ble overdratt fra Nord Troms Museum til Skjervøy kommune. Det ble så laget en avtale mellom Skjervøy kommune og Stiftelsen Vorterøy kai.

Kommunen påtok seg i den sammenheng å stå ansvaret for renoveringen av ekspedisjonskaia (men ikke renovering av resten av kaia).

Utgiftene for renovering av ekspedisjonskaia ble finansiert av bidrag fra Troms Fylke, Vorterøy bygdelag og lån som Skjervøy kommune tok opp. Leryøys bidrag var å leie deler av kai anlegget i de neste 30 år der de betalte en årlig leie som skulle dekke kommunens lån.

Resten av kaianlegget med bygninger skulle Stiftelsen renovere med dugnad og penger skaffet til veie fra andre bidragsytere.

 

Historikk Vorterøy kai

1947 – 1949

Isak Salamonsen drev fiske og satte opp første del av kai samt bygget bygg til redskap og not hjell.

1957

Isak Salamonsen bygger fiskebruk og butikk av tyske brakkeflak hentet fra Breivik på Sørøya. Til kai påler ble det hentet stolper på Spåkenes og slept ut til Vorterøy.

1958

Oppstart av post og butikk.

1960

Utvidet fiskebruk og bygget kai for ekspedering av godsbåten

1988

Post og butikk lagt ned. Fiskebruket var lagt noen år tidligere.

1990

Vorterøy bygdelag  finansierte (bidrag fra Troms Fylkes kaifond og Skjervøy kommune for en stor renovering av den ytre kaifront. Det ble også samlet inn penger fra innbyggerne på Vorterøy for finansiere vedlikeholdet. Mange var med på å bidra da alle skjønte hvor avhengig de var å at kaia var trygg slik at lokalbåt/hurtigbåt kunne legge til kaia. Et firma fra Arnøyhamn fikk jobben.

1993

Kaianlegget ble overført til Nord Troms Museum. Skjøtet tinglyst i januar 1995.

1996

Nord Troms museum utfører vedlikehold på fiskebruket.

1998

Nord Troms museum utførte store utbedringer (bidrag fra Riksantikvaren og Skjervøy kommune) av kai fundamentet under fiskebruket.

Vorterøy bygdelag skiftet dekke på ytre kai.

1999

Folk på Vorterøy  skifter kaidekke på gangveien.

2001

Ansatte på Dåfjord Laks maler fiskebruket. Dåfjord laks (Som senere skiftet navn til Lerøy Aurora) leide deler av fiskebruket og kai til lager av utstyr. De hadde kun et anlegg i nærheten av Vorterøy. I en periode da anlegget lå brakk så tilbydde de seg å male fiskebruket.

2002

Bygdelaget etablerte kaifond for fremtidig vedlikehold av kaia. Penger for utleie av kai til Dåfjord laks  går direkte til kai fondet.

2003

Nord Troms Museum har bestemt at de ikke har kapasitet til å eie og vedlikeholde kaianlegget. Museet ønsker derfor å omgjøre kaia til en stiftelse.  Det blir satt ned en komite som består av bestyrer Rune Sundelin (Nord Troms museum), Øystein Solstad (Skjervøy kommune) og Rolf Terje Enoksen (Vorterøy bygdelag).

2004

I januar 2004 ble det avholdt møte mellom Skjervøy kommune, Nord Troms Museum og Vorterøy bygdelag. Det ble da formelt vedtatt at eiendom samt all  bygningsmasse som i eides av Nord Troms Museum, -kai, fiskebruk og butikk skal overdrages til stiftelsen ”Vorterøy kai”. Museet skulle igansette arbeidet som skulle til for å etablere stiftelsen i henhold til eksisterende lover for etablering av stiftelse.

Når stiftelsen var etablert vil styre utarbeide en tilstandsrapport som sulle legge grunnlaget for framtidig drift og vedlikehold av bygningsmassen.

2005

Fender på kaifront skiftes. Jan Ole og John.

Stor dugnad på kaia med å skifte dekke på kaia. Mye folk stilte for å delta.

Nord Troms Museum har ikke fulgt opp planene for å etablere stiftelsen Vorterøy kai. Ordfører Waage lover å følge opp saken med museet.

2006

En av båtene til Sjøtransport Rotsund trøsket inn i kaia og knakk en av putene i fronten. De innrømmet skyld men det tok flere måneder før de kom å fikk reparert skaden.

I desember 2006 hadde bygdelaget (Rolf Terje og Jan Ole) møte med ordfører Roy Våge og teknisk sjef Frode Schultz ang. kaia. Ordfører bekreftet da at kommunen har et ansvar for at det var en sikker ekspedisjons kai på Vorterøy, og at de ville gjøre det som var mulig for å skaffe midler til en ny kai. Bygdelaget la da frem en skisse for en mulig kombinasjon av kai/småbåthavn. Alternative områder var nedenfor den gamle skolebrakka eller i Langnes bukta. Det var enighet om at bygdelaget skulle utarbeide et kostnadsoverslag på ny kai og så skulle kommunen få innarbeid dette i sine budsjetter.

2007

Bygdelaget leide inn konsulent (Sørensen fra Arnøyhamn) for å lage en tilstandsrapport over eksisterende. Rapporten var nedslående. Han påviste betydelige svakheter i kaias bærekonstruksjon på grunn av råte, manglende kai stolper og avstivere. Det ville koste betydelige summer å få kai komplekset oppgradert til akseptabel standard. Sørensen mente også at eksisterende kai er alt for stor til å driftes av bygdelaget.

Ideen om å bygge en kombinert kai/småbåt havn nedenfor den gamle skolebrakka viser seg å være vanskelig. Området der kaia/småbåthavna kunne etabler es er eid av kommunen. Det trengs imidlertid masser for bygging av molo og grunneier nektet dette.

2008

Nytt møte med Nord Troms Museum for å få til en avklaring om etablering av en stiftelse. Ingen avklaring der. Museet skulle ha et møte senere og den ny lederen for museet, Nina Einevoll, skulle legge frem saken for sitt styre.

2009

Representanter for Museet (Marit Reiersen, Skjervøy kommune (teknisk sjef) og Bygdelaget  Jan Ole og Rolf Terje) hadde befaring av kaia sammen med en konsulent fra Barlinhaug (Trond Pedersen). Jan Ole og John hadde som forberedelse gjort dybdemålinger utenfor kaia.. Det viste seg å være mer langgrunt enn forventet. Trond Pedersen skulle ut fra befaringen komme tilbake med et budsjett og løsninger på renovering av kaia.

Møte med Skjervøy kommune der det ble enighet om en finansieringsplan for renovering av kaia.

Finansiering som følger: Bygdelaget 400.000 kr., Lerøy Aurora med en egenandel på 100.000 kr + leie av kaia for inntil 100.000 kr per år. Skjervøy kommune skulle finne en løsning hvilke beløp de kunne bidra med.  De forventet at de ville ta opp et lån som skulle finansiere med leiebeløpet som Lerøy bidro med.

Kommunestyremøtet i Juni gav de klarsignal for at kommunen gjennom stiftelsen ”Vorterøy kai” skulle stå for renovering av kaia.

I slutten av juni ble det avholdt stiftelsesmøte for ”Vorterøy kai”. Arbeidsgruppa for stiftelsen sammen med ordfører og teknisk rådmann ble det av praktiske grunner enige om at det var bedre at kommunen tok ansvar for ekspedisjonskaia og at stiftelsen tok ansvar for resten av kaia. Årsaken var at vilkårene for å få økonomisk støtte fra Fylkeskommunen var at kommunen måtte stå som eier av ekspedisjonskaia. Det resulterte i at saken av formelle grunner måtte opp i kommunestyret på nytt. Det skjedde 26 oktober der renoveringen ble godkjent.

Barlindhaug fikk i oppdrag å lage en mer detaljert prosjektplan med budsjett.

Fylket har innvilget støtte på 900.000 kr. for utbedring av kaia.

12 november 2009 blir Stiftelsen ”Vorterøy kai” stiftet. Styret er  styrerepresentant Stig Nilsen, Lerøy Aurora. Styrerepresentant Nina Einevoll, Nord Troms Museum, Nestleder Jan Ole Johansen, Vorterøy bygdelag og leder Rolf Terje Enoksen, Vorterøy bygdelag.

Det ble også vedtatt at kaianlegget med eiendom skulle overføres fra Nord Troms Museum til Skjervøy kommune for kr. 1,00.

Stiftelsen søker statlige midler gjennom kommunen på  40.000 kr. for reparasjon av en del av kaia som ikke inngår i det arbeidet som skal utføres av kommunen.

2010

Anbudspapirene ble lagt ut på ”DOFFIN” i mars med svarfrist 19 april.

Arbeidet var fra Barlindhaug beregnet til mellom 2 og 3 millioner.

Alle tilbudene som kom inn var på over 3 millioner.

Avtale mellom Skjervøy kommune og ”Vorterøy kai”.

Det er utarbeidet  og signert en avtale mellom Skjervøy kommune og ”Vorterøy kai” på drift og vedlikehold på kaia.

Avtale mellom Lerøy Aurora og ”Vorterøy kai”

Det er også utarbeidet og signert en avtale mellom ”Vorterøy kai” og Lerøy Aurora på leie av deler av kaianlegget.

Høsten 2010. Arbeidet med den nye ekspedisjons kaia er i full gang. Arbeidet utføres av Byggmester E. Johnsen & Sønn.

For å få igangsatt å bygge nytt gods skur må det sendes inn byggesøknad. Jan-Erik Jensen laget en detaljtegning av fiskebruk med det planlagte godsskuret .

Kaistyret på befaring rett etter oppstart av kaiarbeidet. Jan Børre Johansen, Nina Einevoll, Stig Nilsen, NN, Jan Ole Johansen, John Olsen og Roy Waage.

Søknader sendt til Norsk kulturråd, UNI stiftelsen og Sametinget for å ferdigstille den delen av kai som ikke tilhører ekspedisjons kaia. Kostnads beregnet til rundt 800 000 kr.

I forbindelse med kai styrets befaring inviterte Lerøy Aurora i samarbeid med Vorterøy  Bygdelag sushi aften for folk på Vorterøy.

Stig Nilsen og Jan Børre Johansen fra Lerøy stod for arbeidet med å lage sushi. En meget vellykket aften der flere fikk smake sushi for første gang.

2011

Arbeidet med ny kaia fortsetter gjennom hele vinteren og våren.

Råbygget til godskuret ble igangsatt i februar. Arbeid utført av Roar Skallebø, Jan Børge Nordeng og Per Arild Hansen fra Lerøy.

Folk fra Vorterøy bygdelag forbereder til panele godsskuret.

I løpet av våren var det mange dugnadsdager med å legge på takplater og panel på ytterveggene.

Rundt 1000 dugnadstimer er blitt lagt ned i løpet av våren.

I forbindelse med at firmaet Byggmester E. Johnsen & Sønn fikk sykdom hos en av arbeiderne så stilt folk på øya opp å hjalp til med å spikre på kai dekket. Som takk for dette renoverte firmaet de to kai delene utenfor bensinskuret og kai delen på sørsiden av godsskuret. Disse kai delene var ikke en del av anbudet firmaet hadde med Skjervøy kommune.

5. juni 2011. Ytterste delen av gammelkaia står fortsatt.  Man avventet må å rive den slik at man fortsatt kunne legge til med lokalbåt/hurtigbåt mens arbeidet med ny kaia pågikk.

11. juni startet firmaet fra Svolvær med  å rive den ytre delen av gammel kaia.

Arbeidet med innredning av  godsskur og venterom ferdigstilt i løpet av høsten.

Innvilget 100 000 kr. fra UNI stiftelsen.

13 juni var første anløp av hurtigbåt på den nye kaia. Båten ble mottatt med flagg og masse folk fra Vorterøy.

25 juli 2011

25.juni 2011 ble det avholdt stor åpningsfest av kaia med mat, musikk, dans og inviterte gjester samt bygdefolket.

2012

Sender stadig nye søknader for å kunne fortsette renoveringen av kai.

2013

Har ikke penger nok til å leie inn firma til å renovere fundamentet under bryggene. Jan Ole Johansen, Terje Gamst og John Olsen påtar seg å gjøre jobben.

Vi fikk Lerøy Aurora til å finansiere innkjøp og frakt av nye kai stolper.  Det var et tungt og slitsomt arbeid. Nye peler måtte peles ned.

De laget seg en egen pelemaskin til dette arbeidet.  De måtte også jekke opp deler av kai og godsskur for å rette opp mange års slitasje og sig. De jobbet hele oktober måned og klarte å ferdigstille 75% av arbeidet i løpet av høsten 2013. De måtte lage seg en rambukk for å slå ned pelene inne i brygga.

Innvilget 45000 kr. fra Skjervøy kommune.

2014

Avslutning av arbeidet med fundament under bryggene (fiskebruk,  hybel og bensinskur).

Positive signaler fra søknader om økonomisk støtte til opp pussingen av kaia.

Innvilget 45 000 kr fra Kulturminnefondet.

Innvilget 10.000 kr. fra Fiskarlaget Nord.

2015

Skiftet takplater over fiskebruk. Igangsatt arbeidet med å skifte panel på sørveggen av fiskebruket

2016 Fjernet takplatene over godsskur og benyttet disse over bensinskur, kafe og garasje. Skiftet til blanke takplater over gods skuret for at skulle bli likt taket over fiskebruket.

Malt Bensinskur, kafe og garasje.

Ferdigstilte paneling og maling av nordveggen på fiskebruket der man hadde påbegynt paneling sommeren 2016. Malingen ble utført av Bjørg Johansen, Jan Ole Johansen og Rolf Terje Enoksen.

Søknader innvilget:

Innvilget 10.000 kr fra Fiskarlaget Nord.

Innvilget 20.000 kr. fra Sametinget.

Innvilget 12.000 kr. fra Lerøy Aurora til ny snøfreser til snørydding av kaia

2017

Fjernet gamle takplater og la ny papp over den eldste delen av fiskebruket, post og butikk. Slik det var nå denne delen ble bygget i 1958.

2017

Fjernet gamle takplater og la ny papp over den eldste delen av fiskebruket, post og butikk. Slik det var nå denne delen ble bygget i 1958.

Jan Ole Johansen, Odd Olsen og Rolf Terje Enoksen la ny  papp på den eldste delen av fiskebruket og over butikken.

Skiftet panel på veggen inn mot landgangen. Skiftet  knuste glass, sparklet og vindu på fiskebruk.

Malt ytterpanel inn mot landgangen.

Pengesøknad innvilget:

Innvilget 20.000 kr fra Norges Fiskarlag

Startet med å rydde inne i fiskebruket og  i rommet bak butikken som var benyttet til lager for butikkvarer. Dette med tanke på å etablere et museum i lokalene.

Fjerning av reoler og gamle butikk varer. Jan Ole Johansen, Janne Karin Bless og Bjørg Johansen.

2018

Fortsatte arbeidet med å rydde i den delen av fiskebruket som skal bli til et museum (fiskebruk og kjøkken fra 50 tallet).

Nye søknader innvilget (til innredning av museum):

Innvilget 30 .000 kr fra UNI stiftelsen

Innvilget 20.000 kr. fra Sparebankstiftelsen

Innvilget 10.000 kr fra Skjervøy kommune

2019

Malt vegger og tak i fiskebruk. Arbeidet med kjøkkenet er igangsatt. Gulvet er rettet og  lagt nye gulvplanker.

Nord Troms Museum har laget nytt skyllekar etter mal av den gamle. Sløye binge utbedret og malt

Nord Troms museum laget skyllekar (2018) trillebåre (2019) begge etter mal av original

2020

Nord Troms Museum har laget ny trille båre etter mal.

Sørveggen (butikksiden) har fått nytt panel og malt tre strøk. Tak over inngangsparti butikk renovert og fått nytt belegg. 

Garasjen skal også benyttes til museumsformål. Derfor er hemsen over garasjen fjernet og tak har fått ny kledning, og blitt malt.

Laget ny trapp i garasje opp til loft over kafe. Ordnet dør inn til garasje.

Kjøkken ferdigstilt. Nymalt og innreid. Renovert dør og kledd inn sikrings skap.

Lagt nytt gulv i garasjen. Gulv beiset.

Vindu mot butikk renovert og malt.

Satt opp hyller og delvis klargjort utstilling  i fiskebruk

Elektrisk arbeid delvis ferdigstilt av Michalsen Installasjon.

Reklame
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s